تغییر زمانبندی سفر عمره به علت فراهم نشدن مقدمات کار

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8590557/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1