تغییرات مدارک هویتی خود را به روز انتخابات موکول نکنید

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8667009/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%84-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF