تعیین هزار و ۱۰۳ تکلیف برای دستگاه‌ها در حوزه جوانی جمعیت

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8543092/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B0%DB%B3-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA