تعیین نام شرکت‌ها هوشمند می‌شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8729173/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF