تعیین قضات ویژه به‌منظور رسیدگی به جرایم مرتبط با سلب امنیت روانی جامعه

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8504735/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87