تعیین قاضی ویژه برای بررسی حادثه ریزش ساختمان در محله جوانمرد قصاب‌

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8515042/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C