تعیین تکلیف ۲۴۶ دستگاه کشنده در پی دستور دادستان کل کشور

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8581520/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%DB%B2%DB%B4%DB%B6-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1