تعیین تکلیف بیش از ۷ هزار سند مالکیت در قشم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8727574/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B4%D9%85