تعطیلی همه واحد‌های قضائی و اداری قوه قضائیه در روز‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8509900/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87