تعزیرات مسئولیت نظارت بر بازار را ندارد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8661405/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF