تعداد فوتی‌های ریزش چند ساختمان در منطقه خلازیر به ۵ نفر رسید

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8515007/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B5-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF