تعداد زیادی از تروریست‌هایی که عملیات کرمان را انجام دادند بازداشت شده‌اند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8650990/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF