تصویر منتشر شده از جواد روحی قدیمی است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8536250/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA