تصاویر لحظه ورود اکبر طبری به زندان اوین برای گذراندن دوازده و نیم سال حبس

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8513183/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3