تصاویر جدید از داخل زندان رجایی شهر

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8515489/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1