تشکیل ۹ هزار پرونده قضایی فقط در یک مجتمع قضایی تهران در تیرماه

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8503852/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87