تشکیل کارگروه حمایت از کودکان و نوجوانان با همکاری قوه مجریه و قضاییه

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8498261/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87