تشکیل پرونده کیفری رسیدگی به جرایم سران جنایت‌کار صهیونیستی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8577880/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C