تشکیل پرونده قضایی در رابطه با عدم رعایت حجاب توسط کارمندان خانم شرکت طاقچه

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8505245/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%82%DA%86%D9%87