تشکیل پرونده قضایی برای شرکت دی‌جی‌کالا در دادسرای تهران

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8664409/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86