تشکیل پرونده برای منافقین و ۱۰۷ نفر از اعضای آن

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8518584/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DB%B1%DB%B0%DB%B7-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86