تشکیل هیئت حقیقت‎یاب از سوی شورای حقوق بشر اقدامی سیاسی است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8485057/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA%E2%80%8E%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA