تشکیل ماهانه ۷۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان تهران

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8502204/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86