تشکیل جلسه قرارگاه پیگیری اجرای فرامین و سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در قوه قضاییه

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8503123/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87