تسریع در اجرای احکام پرونده‌های «ریگان خودرو» و «شهر خودرو»

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8745778/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88