ترغیب به انجام معاملات رسمی با ۱۲ راهکار سند تحول قضایی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8743860/%D8%AA%D8%B1%D8%BA%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B1%DB%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C