تذکر دادستانی تهران به برخی افراد رسانه‌ای درباره جعل اخبار کذب

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8737932/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B0%D8%A8