تدوین راهبرد ملی مقابله با فساد و لایحه استرداد دارایی‌ها

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8709885/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7