تدوین دستورالعمل صدور سند برای بافت‌های فرسوده

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8503111/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87