تدابیر ویژه برای کاهش پرونده‌های خانواده و جذب قضات توانمند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8742420/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF