تدابیر سند تحول قضایی برای اجرای صحیح قوانین

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8741546/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86