تخلف در ادارات، فساد و نابسامانی را گزارش کنید

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8607774/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF