تخریب ۴۰ مورد از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در شهرستان ری

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8506738/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%DB%B4%DB%B0-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C