تحقق ۹۸ درصدی قانون حدنگار برای اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8593401/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%DB%B9%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86