تحریم‌های غرب مهر باطلی بر ادعا‌های دروغین آن‌ها در دفاع از آزادی و برابری فرصت‌ها است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8548764/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA