تبعیت از آرای دیوان عدالت اداری توسط مراجع حل اختلاف کار الزامی است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8516393/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA