تبدیل وضعیت قضات رسمی آزمایشی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8506862/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C