تبادل ۶ زندانی بین ایران و ترکیه

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8550824/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%DB%B6-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87