تا زمانی که رأی قطعی صادر نشود اعاده دادرسی پیش نمی‌آید

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8505712/%D8%AA%D8%A7-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF