تایید دستگیری فرزندان مسئول ارشد قوه قضاییه/ برخی فعالان فضای مجازی احضار شدند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8556272/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF