تاکیدات رئیس قوه‌قضاییه درخصوص مقابله قانونی با ناهنجاری‌های اجتماعی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8499026/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C