تاکنون ۴۰ هزار نفر در غزه شهید و مجروح شده‌اند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8591159/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF