تامین ۵۹ میلیارد دلار ارز از ابتدای امسال

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8661885/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%B5%DB%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84