تأثیر قانون شفافیت مالی در انتخابات مجلس از زبان دادستان کل کشور

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8699865/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1