بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی باید از دنیا رخت ببندد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8737084/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%AF