بیش از ۸۸۰ تن کالا‌ی تاریخ گذشته در گمرک‌های تهران امحا شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8538055/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B8%DB%B8%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%A7-%D8%B4%D8%AF