بیش از ۷ هزار نفر به وکلا پیوستند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8660326/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF