بیش از ۵ هزار شکایت از خودروسازان به علت عدم تحویل خودرو

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8650482/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88