بیش از ۳ هزار نفر از مالباختگان پرونده طلای شادی مطالباتشان را دریافت کردند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8533972/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF