بیش از ۳۲ میلیون یورو به نفع دولت صرفه‌جویی شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8584637/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF